Polityka prywatności sklepu internetowego EXMOT

 

1.     Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Firmę EXMOT Sulewski Sp. z o. o., pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego EXMOT (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

2.     Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka EXMOT Sulewski Sp. z o. o., zwana dalej EXMOT, wpisana do KRS pod numerem 0001008872, NIP 848-188-43-69, REGON 524342930.

3.     Dane osobowe zbierane przez EXMOT za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

4.     EXMOT dokłada szczególnej staranności w celu poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1.     EXMOT zbiera informacje dotyczące podmiotów prawnych i osób fizycznych, dokonujących czynności prawnej związanej bezpośrednio z ich działalnością, zwanych dalej łącznie Klientami.

2.     Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem;
b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży.

3.     W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje adres e-mail.

4.     Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym okresie, na zasadach opisanych w §5.

5.     W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
a) adres e-mail;
b) dane adresowe: ulicę oraz numer budynku / mieszkania, kod pocztowy i miejscowość, kraj;
c) nazwę firmy/imię i nazwisko;
d) numer telefonu;
e) numer NIP.

6.     Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

7.     Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

8.     W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń, mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

9.     Przekazanie danych osobowych EXMOT jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczeniem usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia brak Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

§ 2 Komu EXMOT udostępnia lub powierza dane oraz jak długo są przechowywane?

1.     Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta EXMOT przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom EXMOT co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające), albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
a) Podmioty przetwarzające. EXMOT korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie EXMOT. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
b) Administratorzy. EXMOT korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

2.     Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

3.     Przechowywanie danych osobowych Klientów:
a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, dane osobowe Klienta przetwarzane są przez EXMOT tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić EXMOT i jakie mogą być podnoszone wobec niej. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, dane osobowe Klienta przetwarzane są przez EXMOT tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

4.     W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
a) firmie kurierskiej;
b) firmie transportowej.

5.     W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

6.     W przypadku skierowania żądania, EXMOT udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Polityka cookies

1.     Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez EXMOT na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez EXMOT produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

2.     EXMOT wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

3.     EXMOT wykorzystuje cookies własne w celu:
a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4.     Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

1.     Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Firmie EXMOT.
b) Cofnięcie zgody ma skutek natychmiastowy.
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez EXMOT zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem EXMOT może świadczyć jedynie za zgodą.

2.     Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli EXMOT przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług EXMOT, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego.
b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i EXMOT nie będzie mieć innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta, wobec przetwarzania których Klient wniósł sprzeciw, zostaną usunięte.

3.     Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
b) Klient ma prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
2. wycofał określoną zgodę w zakresie, w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
3. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu EXMOT podlega;
6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, EXMOT może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega EXMOT. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług EXMOT, czy też dodatkowo adresu, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4.     Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. EXMOT nie będzie też wysyłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas EXMOT ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

5.     Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6.     Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej podany w §6 Polityki Prywatności.

7.     Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

8.     W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, EXMOT spełni żądanie albo odmówi jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, EXMOT nie będzie w stanie spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9.     Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10. Klient ma prawo żądać od EXMOT przekazania kopii standardowych klauzul umownych, kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.

11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło

1. EXMOT zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie.

2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. EXMOT nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

3. EXMOT nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępu do konta Klienta.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym EXMOT poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: [email protected]

3. Data najnowszej modyfikacji: 01.02.2023 r.

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.