REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

EXMOT

 

§1

Postanowienia ogólne

1.     Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży dokonywanej przez sklep internetowy pod adresem https://katalog.exmot.pl.

2.     Sklep internetowy „EXMOT” [zwany dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [zwany dalej „Regulamin”].

3.     Sklep prowadzi sprzedaż tylko i wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych z przeznaczeniem zakupionych rzeczy tylko i wyłącznie na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

4.     Właścicielem Sklepu jest:

EXMOT Sulewski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ełk, ul. Przemysłowa 6B

Wpisane do KRS pod numerem 0001008872

NIP: 848-188-43-69

tel. +48 87 621 36 59 , email: [email protected]

Nr konta bankowego: 84114011110000415831001001, mbank

zwany dalej „Sprzedawcą”

5.     Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

6.     Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

7.     Ceny podane w Sklepie są cenami netto (VAT będzie naliczany dodatkowo).

8.     Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

1.     Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2.     Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 

3.     Sprzedawca, w odpowiedzi na zamówienie, dokona jego potwierdzenia i poinformuje o ewentualnych zmianach, które dla ważności zamówienia zaakceptuje klient.

4.     Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę, że Zamówienie jest przekazane do wysyłki lub gotowe do odbioru.

 

§3

Płatności

1.     Klient dokonuje płatności w sposób ustalony we wcześniejszych porozumieniach dwustronnych.

2.     Ceny przesyłek naliczane są zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami oraz informacją na stronie dotyczącej płatności. 

§4

Wysyłka towaru

1.     Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. firmy transportowej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy. 

§5

Rękojmia

1.     W przypadku niezgodności towaru z umową klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu i w sposób potwierdzony przez Sklep, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2.     Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3.     Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4.     Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.), nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 §6

Gwarancja

1.     Sprzedawane produkty mogą być objęte gwarancją producenta.

2.     W wypadku produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji prezentowana jest na stronie internetowej Sklepu.

§7

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 

1.     W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży lub Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

2.     Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3.     Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§8

Ochrona prywatności

1.     Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2.     Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3.     Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4.     Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§9

Własność intelektualna

1.     Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1.     Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2.     Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3.     Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4.     Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5.     W razie gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.